Zákony Alfa9 Zákony Alfa9

Upozornění: služby tohoto serveru byly ukončeny k 30.11.2017.

Zákony Alfa9

Stručný obsah

Proč předplatné?

Souvztažnosti

Odpisy majetku

O legislativě

Jak se vyznat...?

Dokumenty EU

Dokumenty Evropské unie na serveru Zákony Alfa9

Tento dokument obsahuje stručné informace o dokumentech Evropské unie, jejich uveřejňování a zpřístupnění na serveru Zákony Alfa9.

Evropská unie, Evropské společenství a EHS

Z hlediska vydávání dokumentů není mezi výše zmíněnými názvy závažnější rozdíl – od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má totiž Evropská unie právní subjektivitu. Starší dokumenty byly tedy vydávány Evropským společenstvím, dnes již Evropskou unií.

Pozor, nelze zaměňovat Evropské společenství (dříve Evropské hospodářské společenství) a Evropský hospodářský prostor (EHP). EHP zahrnuje i země, které nejsou členy EU, např. Norsko, a týká se jich jen část vydávaných předpisů.

Právní závaznost

Obecně mají právní předpisy EU postavení mezinárodních smluv a jsou tedy nadřazené národnímu právu. Praktický dopad dokumentů se liší podle jejich charakteru. Uvádíme dokumenty, s kterými se občan nebo právní subjekt v ČR setká nejčastěji:

Směrnice je právně závazná pro členský stát, který podle ní musí upravit národní legislativu. Pokud jsou naše právní předpisy v rozporu se směrnicí, je možné se toho dovolávat v případném soudním sporu – proto jsou zajímavé i pro občany a právní subjekty v ČR.

Nařízení jsou právně závazná pro všechny subjekty, v praxi je tedy nutné je znát a řídit se jimi.

Rozhodnutí soudu, doporučení Komise EU a další dokumenty EU nemají zpravidla přímý dopad na národní subjekty a jejich znalost je nutná spíše pro právníky a odborníky v jednotlivých oborech.

Jak jsou dokumenty zveřejňovány

Tak jako právní předpisy ČR vycházejí ve Sbírce zákonů ČR, jsou dokumenty EU zveřejňovány v Úředním věstníku (Official Journal). A obdobně jako v ČR existuje Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv a dohod, existuje několik řad Úředního věstníku. Tyto věstníky jsou k dosažení na internetu ve formátu PDF. Úřední věstník vychází ve všech jazycích EU, od května 2004 tedy také česky. V tištěné formě jej můžete nahlédnout na krajských úřadech a na magistrátu hl. m. Praha (od 1.1. 2006, viz § 13 zák. č. 309/1999 Sb.).

Navíc jsou jednotlivé předpisy zveřejňovány ve formátu HTML v systému Eur-lex. Eur-lex je volně přístupný na internetu na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.

Dostupnost dokumentů

Všechny dokumenty EU jsou dostupné přes internet (viz výše), avšak s těmito omezeními:

 • Dokumenty jsou k dispozici jen v původním znění, tedy bez zapracovaných změn a doplňků (úplná znění jsou sice někdy k dispozici, avšak jen v angličtině.)
 • Některé dokumenty (před 1.5. 2004) nejsou k dispozici česky. Naše vláda nebyla schopna zajistit překlad všech platných předpisů ES, stav se průběžně pomalu zlepšuje. Některé je možné zobrazit slovensky, všechny anglicky či francouzsky.
 • Závazná je (stejně jako u zákonů ČR) tištěná forma. Na internetu se někdy vyskytují technické potíže se zobrazením.

Číslování dokumentů

Systém číselného označení dokumentů je nejednotný a složitý. Můžete se setkat s tímto označením:

 • CELEXové číslo poznáte podle písmene uprostřed, např. 393L0084 označuje směrnici č. 84 z roku 1993. Toto označení se používá na stránkách Eur-lexu a také jej používá vláda v textech návrhů zákonů.
 • Rok a číslo oddělené „/“. Toto označení se používá m.j. v českých právních předpisech. Označení je zkomplikováno tím, že směrnice a rozhodnutí se značí rok/číslo, zatímco nařízení číslo/rok. Rok se někdy označuje dvoumístně a někdy čtyřmístně. Ze samotného čísla tedy nelze často vyčíst, o jaký dokument se jedná, např. 84/93 – mohlo by se jednat o dokument č. 93 z roku 1984 nebo č. 84 z roku 1993 – oba dokumenty existují. Proto je nutné vždy uvádět, o jaký typ dokumentu se jedná (směrnice, nařízení, doporučení, rozhodnutí atd.). Číslo může být navíc zakončeno „/ES“ nebo „/EHS“ (viz dále).

Příklad: Následující označení směrnice č. 84 z roku 1993 jsou rovnocenná:

 • 393L0084 – CELEXové číslo s dvoumístným rokem
 • 31993L0084 – CELEXové číslo se čtyřmístným rokem
 • směrnice č. 1993/84/ES, 1993/84/EHS, 1993/84/EC, 1993/84/EEC – číslo doplněno o různé varianty označení ES (Evropské společenství, Evropské hospodářské společenství, totéž anglicky European Community, European Economic Community)
 • směrnice č. 93/84/ES, 93/84/EHS, 93/84/EC, 93/84/EEC – dvoumístný rok
 • směrnice Rady (ES) č. 93/84 – častý způsob značení v českých právních předpisech
 • od prosince roku 2009 (platnost Lisabonské smlouvy) také koncovka EU, např. nařízení č. 1298/2009/EU nebo nařízení Rady (EU) č. 1298/2009

Co najdete na serveru Zákony Alfa9

Od května 2005 postupně uveřejňujeme vybrané dokumenty ES v úplném znění. Při výběru dokumentů respektujeme výsledek průzkumu mezi zákazníky Alfa9. Přednostně uveřejňujeme směrnice a nařízení z oboru daní a účetnictví. Pokud Vám některý předpis schází, napište nám - můžeme text doplnit.

Předpisy ES najdete na listu „Zdroje“ v oddíle „Úřední věstník (EU)“, dále na listu „Obory“ v příslušných oborech.

Čísla předpisů ES jsme opatřili hypertextovými odkazy. Pokud je k dispozici úplné znění předpisů na serveru Zákony Alfa9, můžete je zobrazit; vždy je možné zobrazit původní znění na internetu.

U všech textů děláme dodatečné korektury, doplňujeme neúplné překlady a porovnáváme s cizojazyčnými texty. Systém Eur-lex se potýká dlouhodobě s technickými i organizačními problémy, které naše redakce řeší. Kvalita textů tedy odpovídá standardu, na které jsou naši uživatelé zvyklí u tuzemských právních předpisů.

Upozornění: Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě „Úředního věstníku Evropské unie“.

Označení platnosti v Alfa9

Úplná znění právních předpisů (evropských i českých) vytváří naše redakce. Do záhlaví dokumentu označujeme „platnost“ (zpravidla frází „Platí od …“). Toto datum označuje datum účinnosti poslední novely, která byla do textu zapracována. Výraz „platnost“ je z legislativního hlediska nepřesný, přehledně však určuje, v kterém období se máme podle daného textu řídit.

Servery Alfa9 provozuje Soft Books, s.r.o.
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.