Účetní souvztažnosti - ukázka

návrat na alfacd.cz

 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Account class 0 - Fixed assets

Klasse 0 - Anlagevermögen

*01 Nehmotný investiční majetek

01 Intangible assets

01 Immaterielles Anlagevermögen

010 Dlouhodobý nehmotný majetek

010 Intangible fixed assets

010 Immaterielles Anlagevermögen

K příkladu 7 MD:
Připadá v úvahu pouze při pronajímání celého podniku (provozu) v návaznosti na ustanovení § 28 odst.2 zákona o daních z příjmů ve znění platném do konce roku 2000, u smluv uzavřených do konce roku 2000 do termínu sjednaného ukončení smlouvy, nejpozději do 31.12.2005; obdobně se účtuje v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488 b a násl. obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce; tato poznámka se týká i souvztažností u účtů účtové skupiny 07.
010 MD
1. Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání

010

040

2. Nově zjištěný (v účetnictví dosud nezachycený) dlouhodobý nehmotný majetek

010

070

3. Snížení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku dobropisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku

-010

-041

4. Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku

010

040

5. Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně

010

413

6. Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z osobního užívání do podnikání

010

491

7. Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání, za předpokladu, že je u nájemce odepisován

010

070

474

8. Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele

010

070

374

9. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih

010

701

010 DAL
1. Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž není účetní jednotka povinna
a) neopotřebených

543

010

b) s oprávkami nedosahujícími pořizovací cenu
- pořizovací cena

070

010

- zůstatková cena

543

070

2. Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna
- pořizovací cena

070

010

- zůstatková cena

551

070

3. Úplatný převod (prodej) dlouhodobého nehmotného majetku

070

010

- pořizovací cena

541

070

- zůstatková cena
4. Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištění mank a škod při inventarizaci apod.
- pořizovací cena

070

010

- zůstatková cena

549

551

582

070

5. Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání

491

010

6. Převod dlouhodobého nehmotného majetku v souvislosti s jeho pronájmem odpisovaného podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve znění platném do konce roku 2000 u smluv uzavřených do konce roku 2000, do termínu sjednaného ukončení smlouvy nejpozději do 31.12.2005; obdobně se účtuje i v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce
- u pronajímatele

069

070

010

7. Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce

070

474

010

8. Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih

702

010

011 Zřizovací výdaje

011 Incorporation expenses

011 Kosten der Ingangsettzung des Geschäftsbetriebs

Aktivní účet, KS a PS na straně Má dáti.
Rozvaha 2004 - B.I.1
Expenses of foundation and organisation.
011 MD
1. Zařazení zřizovacích výdajů

011

041

2. Nově zjištěné (v účetnictví dosud nezachycené) zřizovací výdaje

011

071

3. Snížení pořizovací ceny zřizovacích výdajů o částku dobropisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku

-011

-041

4. Zvýšení pořizovací ceny zřizovacích výdajů o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku

011

041

5. Bezplatné nabytí zřizovacích výdajů v reprodukční pořizovací ceně

011

413

6. Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih

011

701

011 DAL
1. Bezplatný převod zřizovacích výdajů k nimž není účetní jednotka povinna
a) neopotřebených

543

011

b) s oprávkami nedosahujícími pořizovací cenu
- pořizovací cena

071

011

- zůstatková cena

543

071

2. Bezplatný převod zřizovacích výdajů k němuž je účetní jednotka povinna
- pořizovací cena

071

011

- zůstatková cena

551

071

3. Úplatný převod (prodej) zřizovacích výdajů

071

011

4. Zúčtování plně odepsaných zřizovacích výdajů

071

011

5. Převod zůstatku při uzavírání účetních knih

702

011

Vybrané souborné příklady účtování

Účtování o základním kapitálu v akciových společnostech

Účtování v oblasti základního kapitálu je upraveno v Postupech účtování pro podnikatele.
K příkladu 6:
Společnost pak buď vydá nové akcie s vyšší nominální hodnotou nebo na dříve vydaných akciích vyznačí předepsaným způsobem zvýšení jejich nominální hodnoty. Nově vydané akcie nybídne nejprve akcionářům způsobem určeným ve stanovách. Pokud akcionář nepřevezme nové akcie do ukončení další valné hromady, může společnost nové akcie volně prodat.
610 MD
6. Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku fyzické likvidace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- zůstatková cena

551

07.

08.

popřípadě i

549

582

- současně

07.

08.

01.

02.

03.

2. Splacení upsaného kapitálu ve formě:
a) peněžních prostředků

211

221

353

b) převodu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tržní ceně

01.

02.

03.

353

c) převodu materiálu a ostatních zásob v ocenění podle rozhodnutí valné hromady (§ 171 odst. 3 OZ)

1..

353

Zakladatel je povinen vést stav pohledávek až do úplného splacení upsaného základního kapitálu a sledovat dodržení lhůt splátek.
3. Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných

221

akcií nebo její část zaplatí upisovatel úroky (§ 177 odst. 2 OZ)

-662

4. Podle § 171 OZ může dojít k vyššímu upsání základního kapitálu. Ten bude zlikvidován rozhodnutím zakladatele nebo ustavující valné hromady buď:
- přijetím vyššího upsání zvýšení základního kapitálu

353

419

- odmítnutí přebytku

-353

-419

5. Při neúčinném upsání akcií jsou zakladatelé povinni vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku (§ 167 odst.2 OZ)
- předpis závazku

-353

-419

- vratka splátek upisovatelům

353

221

461

6. Zvýšení základního kapitálu společnosti je možné za splnění podmínek § 202 až 206, 208 až 210 OZ těmito následujícími způsoby:
a) upsáním nových akcií § 210 OZ; v tomto případě se účtuje obdobně jako v bodě 1
- podepsáním nové listiny upisovatelů

353

419

- úhrada splátek dle výpisů z účtu

221

353

6. Zvýšení základního kapitálu - pokračování
b) přeměnou majetku společnosti převyšující základné kapitál na základě schválení roční nebo zvláštní účetní závěrky valnou hromadou Přebývající zisk po splnění všech odvodových povinností a výplatě dividend se převede do rezervního fondu:
- předpis přídělu do rezervního fondu

431

421

V případě vysokého stavu rezervního fondu může rozhodnout valná hromada o převedení jeho části (maximálně do výše minimálního zůstatku) do základního kapitálu (§ 209 OZ):
- předpis převodu do základního kapitálu

421

419

7. Zápis do obchodního rejstříku

419

411